CANTAs vedtægter

§ 1. Korets navn
Korets navn er CANTA
Korets formål er at opføre større korværker.

CANTAs værdier
En meget stor værdi ved CANTA er hele det netværksskabende sammenhold blandt sangerne/musikerne, forventningens glæde over at skulle ses igen, samtalerne ved kaffepausen.
Sangen er med til at skabe sunde fællesskaber og er ensomhedsforebyggende.

§ 2. Medlemmer
Enhver, der er interesseret i at opføre større korværker, og som har en god sangstemme, kan optages i koret.

Det er en forudsætning for deltagelse, at den basale nodetræning sker hjemme.
Før et projekt startes op, udleveres noder samt evt. andet øve-materiale.
Medlemskabet dækker 1 projektperiode.

 § 3. Projektstyregruppen
Gruppen består af 8 medlemmer.
Medlemmerne vælges på et møde umiddelbart efter sidste koncert.

 § 4. Økonomi
Køge Musikaftenskole har det økonomiske ansvar for CANTAs udgifter og udarbejder budget.
Lederen af Køge Musikaftenskole og 1 Styregruppemedlem har fuldmagt til at underskrive forhold vedr. bankkontoen og foretage alle sædvanlige økonomiske dispositioner.
Køge Musikaftenskole fører regnskab.
Årets kontingent fastsættes af Køge Musikaftenskole og Styregruppen.
Køge Musikaftenskole og Styregruppen vælger årets kordirigent.
Køge Musikaftenskole og Styregruppen har ansvaret for ansøgning om midler hos myndigheder, fonde og sponsorer.
Kormedlemmerne betaler kontingent ved tilmelding.

§ 5. Informationer
CANTAs styregruppe udsender nyhedsbreve til korets deltagere.

Al korrespondance med deltagerne forgår pr. e-mail.

§ 6. Styregruppemøder
Årets projekt evalueres på skemaer, som uddeles og indsamles efter afholdelse af den sidste koncert.
Umiddelbart efter den sidste koncert, samles Styregruppen og gennemgår evalueringerne og årets regnskab.

Derudover holder Styregruppen møder efter behov.

§ 7. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages i forbindelse med evalueringen på sidste styregruppemøde.

 § 8. Korets opløsning
Koret kan opløses efter beslutning på to efter hinanden følgende styregruppemøder.
Ved korets opløsning tilfalder korets ejendele og likvide midler Køge Musikaftenskole.

 Vedtægterne vedtaget på CANTAs bestyrelsesmøde den 28. januar 2011

Sidste ændringer vedtaget på CANTAs evalueringsmøde d. 31 oktober 2014. 

Tilføjelse, til Vedtægterne i § 4. Økonomi, p.g.a. oprettelse af konto i Spar Nord, besluttet i møde den 18. marts 2011:

”Musikaftenskolelederen og 1 styregruppemedlem har fuldmagt til at underskrive forhold vedr. bankkontoen og foretage alle sædvanlige økonomiske dispositioner”.

Vedtægter med ændringer vedtaget på styregruppemøde 11 september 2017.

Vedtægter med ændringer vedtaget på styregruppemøde 27. November 2021.

 

Del siden